اولین و کامل ترین منبع کنکور زبان برداشتن مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است
جمعه 14 مهر‌ماه سال 1391
گرامر

حذف (و جانشینی) با افعال کمکی  

 

1- اغلب به جای (فعل اصلی + فعل کمکی) می توانیم فعل کمکی را به تنهایی به کار بریم. به طور کلی این عمل موقعی می تواند رخ دهد که قبلا از فعل اصلی استفاده کرده باشیم به طوری که احتیاجی به تکرار آن نباشد. توجه داشته باشید که در این صورت فعل کمکی به صورت قوی تلفظ می شود . 

Get up. --- I am /æm/  (= I am getting up.)

He said he’d write, but he hasn’t. (= … he hasn’t written.)

وقتی که یک فعل اصلی را به طریق فوق حذف می نماییم اغلب کلمات بعد از آن فعل (مانند مفعول) هم حذف می گردند. مثال:

I can’t see you today, but I can tomorrow. (= … I can see you tomorrow.)

Can I borrow the car for an hour this afternoon? --- Of course you can’t. (= … you can’t borrow the car an hour this afternoon.)

اگر در جمله ای be  و have  فعل کمکی نبوده و به عنوان تنها فعل جمله به کار رفته باشند باز هم می توانیم کلمات بعد از آن ها را حذف نماییم.

‘I’m tired.’ ---- ‘I am too’.

Who has a dictionary? --- ‘I have’.

اما توجه داشته باشید که معمولا نمی توانیم فعل اصلی را نوشته و کلمات بعد از آن را حذف نماییم .

What do you think of the play? --- I like it.

در جواب سؤال فوق نمی توانیم بگوییم: *I like. .

2- اگر در ساختاری بیش از یک فعل کمکی موجود باشد برای جلوگیری از تکرار همۀ آن گروه فعلی معمولا فقط اولین فعل کمکی را تکرار می نماییم. مثال:

You wouldn’t have won if I hadn’t helped you.

---- Yes I would. (= Yes, I would have won …)

Peter hasn’t been told, but I have. (= … I have been told)

اما اگر شکل دومین فعل کمکی با افعال کمکی جملۀ قبل متفاوت باشد تکرار می شود.

I think Mary should be told ---- She has been. (نه: *She has)

3- اگر در جمله ای فعل کمکی وجود نداشته باشد بجای تکرار فعل اصلی آن در جملۀ بعد، می توانیم از do استفاده کنیم. (البته نمی شود این حالت را حذف نامید بلکه یک نوع جانشینی است – به بخش 581 مراجعه نمایید.) مثال:

She likes jazz, and I do as well. (= … I like jazz as well)

I hope you enjoyed yourself. --- Yes, I did, thanks.

در انگلیسی بریتانیایی (ولی نه در انگلیسی آمریکایی) ممکن است که در این حالت do بعد از یک فعل کمکی دیگر هم به کار رود. مثال:

Come and stay with us. ---- I may (do), if I have the time.

در بعضی از موارد do می تواند به همراه so مورد استفاده قرار گیرد.

Put the car away please. --- I have already done so.

4- افعال کمکی اغلب می توانند د رحالت حذفی و یا جانشینی (که در طی سه قسمت قبل در همین بخش ذکر شد) به صورت ضمیمه در آخر جمله به کار روند  و یا در جواب های کوتاه  

 و یا در پرسش های واکنشی مورد استفاده قرار گیرند. 

 You’ve lost weight, haven’t you?

She wants a holiday, does she?

You’re getting better at tennis. --- Yes, I am.

I’ll be seeing you again next week. --- will you? That’s nice.

بعد از Soو بعد از nor  و neither  ساختارهایی مشابه ساختارهای فوق می توانند مورد استفاده قرار گیرند. مثال:

I’ve forgotten the address. --- So have I.

It’s Tuesday tomorrow. --- So it is.

He doesn’t like Mozart, and neither do I..

تماس با ما