X
تبلیغات
وکیل جرایم سایبری
اولین و کامل ترین منبع کنکور زبان برداشتن مطالب تنها با ذکر منبع مجاز است
شنبه 15 مهر‌ماه سال 1391
اصطلاحات انگلیسی

اصطلاح شماره 1

Horse of a different color

معنی: یک موضوع دیگر، یک مطلب کاملاً متفاوت 

Eric likes to play jokes on his friends, but he makes sure that nobody is hurt by any of his pranks. A prank that hurts someone is a horse of a different color! Being playful is one thing, but hurting someone by one's prank is quite a different matter.

اریک دوست دارد با دوستانش شوخی کند، اما مواظب است که کسی از شوخی‌های او ناراحت نشود. شوخی‌ای که کسی را ناراحت کند یک موضوع کاملاً متفاوت است. شوخ بودن یک چیز است و آزردن دیگری با شوخی چیز دیگری است .

 

اصطلاح شماره 2

Take it on the lamb

معادل فارسی: در رفتن

Poor Rich has always had his problems with the police. When he found out that they were after him again, he had to take it on the lamb. In order to avoid being caught and thrown in jail, he was forced to flee in a great hurry.

بیچاره ریچارد همیشه بـا پلیس مشکل داشته. وقتی فهمیـد که اونا دنبالش هستند، مجبـور شد در بره. برای اینکه گیر نفته و تو زندون نیفته مجبور شد به سرعت فرار کنه.

 

 

 

اصطلاح شماره 3

Cat got your tongue

معادل فارسی: موش زبانت را خورده 

What's the matter? Cat got your tongue 

موضوع چیه؟ 

 موش زبونت رو خورده؟ )یعنی چرا حرف نمی‌زنی(

اصطلاح شماره 4

Get in someone's hair

معنی: کسی را اذیت کردن 

 I know that the children get in your hair, but you should try not to let it upset you so much.

- Listen, Jim. I can't help it. The children bother me and make me very angry.

- من می‌دونم که بچه‌ها اذیتت می‌کنند، اما باید سعی کنی نذاری این موضوع تو رو خیلی ناراحت کنه.

- ببین جیم. من نمی‌تونم کاریـش کنم. بچه‌هـا منو اذیـت می‌کنند و منو خیلی عصبانی می‌کنند.

جمعه 14 مهر‌ماه سال 1391
گرامر

حذف (و جانشینی) با افعال کمکی  

 

1- اغلب به جای (فعل اصلی + فعل کمکی) می توانیم فعل کمکی را به تنهایی به کار بریم. به طور کلی این عمل موقعی می تواند رخ دهد که قبلا از فعل اصلی استفاده کرده باشیم به طوری که احتیاجی به تکرار آن نباشد. توجه داشته باشید که در این صورت فعل کمکی به صورت قوی تلفظ می شود . 

Get up. --- I am /æm/  (= I am getting up.)

He said he’d write, but he hasn’t. (= … he hasn’t written.)

وقتی که یک فعل اصلی را به طریق فوق حذف می نماییم اغلب کلمات بعد از آن فعل (مانند مفعول) هم حذف می گردند. مثال:

I can’t see you today, but I can tomorrow. (= … I can see you tomorrow.)

Can I borrow the car for an hour this afternoon? --- Of course you can’t. (= … you can’t borrow the car an hour this afternoon.)

اگر در جمله ای be  و have  فعل کمکی نبوده و به عنوان تنها فعل جمله به کار رفته باشند باز هم می توانیم کلمات بعد از آن ها را حذف نماییم.

‘I’m tired.’ ---- ‘I am too’.

Who has a dictionary? --- ‘I have’.

اما توجه داشته باشید که معمولا نمی توانیم فعل اصلی را نوشته و کلمات بعد از آن را حذف نماییم .

What do you think of the play? --- I like it.

در جواب سؤال فوق نمی توانیم بگوییم: *I like. .

2- اگر در ساختاری بیش از یک فعل کمکی موجود باشد برای جلوگیری از تکرار همۀ آن گروه فعلی معمولا فقط اولین فعل کمکی را تکرار می نماییم. مثال:

You wouldn’t have won if I hadn’t helped you.

---- Yes I would. (= Yes, I would have won …)

Peter hasn’t been told, but I have. (= … I have been told)

اما اگر شکل دومین فعل کمکی با افعال کمکی جملۀ قبل متفاوت باشد تکرار می شود.

I think Mary should be told ---- She has been. (نه: *She has)

3- اگر در جمله ای فعل کمکی وجود نداشته باشد بجای تکرار فعل اصلی آن در جملۀ بعد، می توانیم از do استفاده کنیم. (البته نمی شود این حالت را حذف نامید بلکه یک نوع جانشینی است – به بخش 581 مراجعه نمایید.) مثال:

She likes jazz, and I do as well. (= … I like jazz as well)

I hope you enjoyed yourself. --- Yes, I did, thanks.

در انگلیسی بریتانیایی (ولی نه در انگلیسی آمریکایی) ممکن است که در این حالت do بعد از یک فعل کمکی دیگر هم به کار رود. مثال:

Come and stay with us. ---- I may (do), if I have the time.

در بعضی از موارد do می تواند به همراه so مورد استفاده قرار گیرد.

Put the car away please. --- I have already done so.

4- افعال کمکی اغلب می توانند د رحالت حذفی و یا جانشینی (که در طی سه قسمت قبل در همین بخش ذکر شد) به صورت ضمیمه در آخر جمله به کار روند  و یا در جواب های کوتاه  

 و یا در پرسش های واکنشی مورد استفاده قرار گیرند. 

 You’ve lost weight, haven’t you?

She wants a holiday, does she?

You’re getting better at tennis. --- Yes, I am.

I’ll be seeing you again next week. --- will you? That’s nice.

بعد از Soو بعد از nor  و neither  ساختارهایی مشابه ساختارهای فوق می توانند مورد استفاده قرار گیرند. مثال:

I’ve forgotten the address. --- So have I.

It’s Tuesday tomorrow. --- So it is.

He doesn’t like Mozart, and neither do I..

جمعه 25 شهریور‌ماه سال 1390
مشاوره کنکور

 

 مشاوره خصوصی کنکور زبان  

 

مشاوره و برنامه ریزی کنکور زبان  

  

دوستان عزیزی که نیاز به مشاوره خصوصی برای کنکور زبان دارند با شماره زیر تماس بگیرند.    

 

نکته: به اس ام اس ها پاسخ داده نمی شود. در صورت داشتن سوال لطفاتماس بگیرید. 

    ۰۹۳۳۵۴۶۷۸۰۵ 

  خانم موسوی

 

 

سه‌شنبه 15 تیر‌ماه سال 1389
سوالات و کلید اولیه گروه منحصرا زبان کنکور 89
چهارشنبه 7 بهمن‌ماه سال 1388
reading4

reading comprehension:

 

 

Horse owners who plan to breed one or more mares should have a working knowledge
of heredity and know how to care for breeding animals and foals. The number of mares bred
that actually conceive varies from about 40 to 85 percent, with the average running less than
50 percent. Some mares that do conceive fail to produce living foals. This means that, on
average, two mares are kept a whole year to produce one foal, and even then, some foals are
disappointments from the standpoint of quality.
By careful selection, breeders throughout history have developed various kinds of
horses with a wide variety of characteristics to suit many different needs. The Great Horse
of the Middle Ages, for example, was bred for size and strength to carry a heavily armored
knight. The massive horses of such breeds are often called "cold blooded." The Arabs bred
lithe desert horses that were small and swift. These animals are often referred to as "hot
blooded. " Cross-breeding of hot-blooded and cold-blooded horses for certain characteristics
produced breeds ranging from riding horses to draft horses.
The Thoroughbred is considered by many to be the highpoint of elegance and fine
selective breeding. Many persons mistakenly apply the name Thoroughbred to any purebred
horse. But a Thoroughbred is a distinct breed of running horses that traces its ancestry through
the male line directly back to three Eastern stallions: the Byerly Turk, the Darley Arabian,
and the Godolphin Barb.
For convenience the breeds of horses are often divided into three major groups: (1)
ponies, (2) heavy, or draft horses, and (3) light horses. 

 

11. Which of the following is not an example of an Eastern stallion?
(A) Byerly Turk
(B) Darley Arabian
(C) Thoroughbred
(D) Godolphin Barb
12. Which of the following was NOT a characteristic of the Great Horse of the MiddleAges?
(A) Large size
(B) Swiftness
(C) Strength
(D) "Cold-bloodedness"
13. It can be inferred from the passage that cold-blooded and hot-blooded horses were cross-bred for what reason?
(A) Such cross-breeding was a safer means of reproduction.
(B) Cross-bred horses were preferred by Arabs.
(C) By cross-breeding, horses with desirable mixed characteristics could be produced.
(D) Cross-breeding produced Thoroughbred horses.
14. In line 11, "lithe" most nearly means
(A) graceful.
(B) clumsy.
(C) massive.
(D) bulky.
15. Which of the following is NOT one of the major divisions of horse breeds?
(A) Draft horses
(B) Ponies
(C) Foals
(D) Light horses
16. According to the passage, which of the following horses is considered to be the finest purebred?
(A) Darley Arabian
(B) Thoroughbred
(C) Godolphin Barb
(D) Byerly Turk
17. To conceive is to
(A) become sick.
(B) become pregnant.
(C) die.
(D) be born.
18. A foal is a
(A) male horse.
(B) female horse.
(C) old horse.
(D) baby horse.
19. The average amount of mares bred which actually conceive is less than what percent?
(A) 40
(B) 85
(C) 50
(D) 75
20. A mare is a
(A) male horse.
(B) baby horse.
(C) female horse.
(D) old horse.

   1       2       3       4       5       6    صفحه بعدی
تماس با ما